Uherské Hradiště: Po - Pá: viz Ordinační doba
Uherský Brod: Po - Út: viz Ordinační doba
Uherské Hradiště: viz Kontakty
Uherský Brod: viz Kontakty
Akreditované pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR

Rezidenční místa - lékařské obory

Revmatologická a osteologická ambulantní klinika MEDICAL PLUS, s.r.o., vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

I. Název a adresa vyhlašovatele:

Název: MEDICAL PLUS, s.r.o.
Adresa: Obchodní 1507, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 27700453
Statutární zástupce: MUDr. Eva Dokoupilová, MBA, statutární zástupce

II. Rezidenční místo – lékařský obor, celé specializační vzdělávání:

1 místo v oboru specializačního vzdělávání – revmatologie

III. Lhůta pro prodání přihlášek:

od 09.07.2020 do 03.09.2020
Do výběrového řízení budou zařazeny pouze ty přihlášky, které budou vyhlašovateli doručeny v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení RM v oboru REVMATOLOGIE", nejpozději do konce stanovené lhůty, tj. do 03.09.2020.

IV. Místo pro podání přihlášek:

Prostřednictvím doručovatele:
MEDICAL PLUS, s.r.o.
Obchodní 1507
686 06 Uherské Hradiště

Kontaktní místo pro osobní podání:

MEDICAL PLUS, s.r.o., Obchodní 1507, 686 06, Uherské Hradiště
MUDr. Eva Dokoupilová, MBA, tel.: 572 551 850, datová schránka: rj5kykg
e-mail: evadokoupil@gmail.com

V. Kritéria pro hodnocení uchazečů:

Číslo Kritérium
1. Komunikační schopnosti a dovednosti (body: 0-5)
2. Zájem o specializační obor (body: 0-5)
3. Osobní pohovor (body: 0-5)

VI. Způsob hodnocení:

Uchazeči budou hodnoceni dle kritérií bodu V.. Přidělené body budou sečteny a pořadí uchazečů určeno dle nejvýše dosaženého bodového hodnocení, tak, že na prvním místě se umístí uchazeč s nejvyšším počtem dosažených bodů. Uchazeč může získat max. 15 bodů.

VII. Přihláška do výběrového řízení a seznam dokladů k přihlášce:

a) vyplněná přihláška do výběrového řízení
b) vyplněný osobní dotazník
c) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců, originál nebo ověřenou kopii, tento doklad nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem vyhlašovatele
d) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců, tento doklad nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem vyhlašovatele
e) neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti
f) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
g) potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
h) přehled odborné praxe
Přihlášku do výběrového řízení včetně všech dokladů, předloží uchazeč v jednom vyhotovení v listinné podobě v uzavřené označené obálce na adresu vyhlašovatele.

VIII. Zařazení uchazeče do výběrového řízení

Do výběrového řízení je uchazeč zařazen na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Připojené soubory

Vyhláška 186/2009 (pdf) - ke stažení zde.
Přihláška (xlsx) - ke stažení zde.
Osobní dotazník (xlsx) - ke stažení zde.